Spływ „Biegiem Warty” harmonogram

Witajcie! Zapewne czekacie na szczegóły naszego płynięcia 🙂 Proszę bardzo:
9:00 odjeżdżamy autokarem z obornickiego rynku
10:00 zwiedzamy pałac w Biedrusku
12:30 posilamy się w Mściszewie
14:30 odwiedzamy Radzim
17:00 lądujemy na obornickiej Marinie
Zapraszamy wszystkich chętnych. Są jeszcze miejsca w kajakach! Z wodniackimi pozdrowieniami OSW APLAGA

 

 

REGULAMIN SPŁYWU
– Warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu, wskazanego podczas odprawy wstępnej. W skład kierownictwa spływu wchodzi komandor spływu.
– Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat. Komandor spływu wyznacza pilota początkowego i końcowego; decyzje komandora dotyczące bezpieczeństwa podczas spływu są bezdyskusyjne. Komandor spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku złych warunków pogodowych.
– Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala mu na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
– Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
– Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
– Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej, zapewnionej przez organizatora.
– Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości i umiejętności.
– Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego a ewentualnie stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie zgłosić niezwłocznie kierownictwu spływu.
– W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
– Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka/ tratwy, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
– W trakcie spływu obowiązuje zakaz kąpieli.
– Każdy uczestnik spływu powinien posiadać ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
– Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
– Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego przez siebie sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
– Organizator wyznacza komandora spływu.
– Udział w spływie wiąże się z koniecznością uregulowania wpisowego w wysokości i na konto podane niżej.
– Warunkiem udziału w spływie jest potwierdzenie zobowiązania się do przestrzegania poniższego regulaminu własnoręcznym podpisem (na liście obecności w trakcie odprawy wstępnej)
– Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
– Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
– W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
– Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
– Uczestnicy spływu ubezpieczają się we własnym zakresie.

PLAN SPŁYWU:
niedziela, 3 września 2017 roku
– 9:00 zbiórka uczestników na obornickim rynku (przy fontannie), odprawa wstępna
– 9:15 wyjazd na miejsce startu
– 10:00 zwiedzanie pałacu w Biedrusku; odprawa przed spływem i zejście na wodę
– 12:30 posiłek w Skaczącym Młynie w Mściszewie (zapewnia organizator) i kontynuacja płynięcia
– 14:30 odwiedziny w Radzimiu dalsza, ostatnia część spływu
– 17:00 dopłynięcie do obornickiej Mariny (lewy brzeg Warty za małym mostem)
Biesiadowanie przy ognisku (smakołyki we własnym zakresie)

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
– Przewóz uczestników na miejsce startu spływu.
– Miejsce w kajaku lub na tratwie.
– Zwiedzanie pałacu w Biedrusku, posiłek w Mściszewie, odwiedziny w Radzimiu, ognisko na Obornickiej Marinie

ZGŁOSZENIA:
Osoby zainteresowane udziałem w spływie proszone są o przesyłanie imiennych zgłoszeń mailowo na adres: przystankowale@o2.pl do godziny 20:00 we wtorek, 29 sierpnia 2017 roku. W wiadomości proszę podać:
– imię i nazwisko uczestnika
– wiek uczestnika
– nr telefonu kontaktowego
– czy uczestnik chce płynąć tratwą czy kajakiem
W przypadku uczestników niepełnoletnich proszę o informację czy płyną z rodzicem/ opiekunem prawnym.

OPŁATY:
– Odpłatność za udział w spływie wynosi 30zł
– Koszty uczestnictwa w spływie uczestnicy pokrywają przed jego rozpoczęciem przelewem, na konto: 53 2030 0045 1110 0000 0424 7460 (Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga, ul. Mickiewicza 4, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)
– Dokonujący wpłaty za spływ po godzinie 12:00 w piątek 1.09.2017 r. proszeni są o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu na spływ.