Spływ Kajakowo-Tratwiany 13.05.2017 r.

Regulamin-spływu-biesiada
Szczegółowe informacje
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału już w najbliższą sobotę w spływie kajakowo- tratwianym organizowanym w ramach Biesiady Rybnej 2017.
Szczegóły i regulamin spływu:

REGULAMIN SPŁYWU
– Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu, wskazanego podczas odprawy wstępnej. W skład kierownictwa spływu wchodzi komandor spływu.
– Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat. Komandor spływu wyznacza pilota początkowego i końcowego; decyzje komandora dotyczące bezpieczeństwa podczas spływu są bezdyskusyjne. Komandor spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku złych warunków pogodowych.
– Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala mu na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
– Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
– Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
– Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej, zapewnionej przez organizatora.
– Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości i umiejętności.
– Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego, a ewentualnie stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie zgłosić kierownictwu spływu.
– W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
– Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
– W trakcie spływu obowiązuje zakaz kąpieli.
– Każdy uczestnik spływu powinien posiadać ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
– Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
– Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego przez siebie sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
– Organizator wyznacza komandora spływu.
– Udział w spływie wiąże się z koniecznością uregulowania wpisowego w wysokości i na konto podane niżej.
– Warunkiem udziału w spływie jest potwierdzenie zobowiązania się do przestrzegania poniższego regulaminu własnoręcznym podpisem (na liście obecności w trakcie odprawy wstępnej)
– Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
– Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
– W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
– Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
– Uczestnicy spływu ubezpieczają się we własnym zakresie.

PLAN SPŁYWU:
Sobota, 13 maja 2017r.
– 09:00 – zbiórka uczestników na obornickim rynku (przy pomniku), odprawa wstępna
– 09:15 – wyjazd na miejsce wodowania do Mściszewa (Binduga)
– 10:00 – odprawa przed spływem
– 10:20 – start: wypłynięcie z Bindugi w kierunku Obornik (14km)
– 11:20 – przystanek na Radzimiu i udział w wydarzeniu „Radzim 2017”
– 14:00 – kontynuacja spływu
– 16:00 – meta: Oborniki, lewy brzeg za małym mostem, przystań OSW Aplaga
– 16:00 – 20:00 – biesiadujemy na przystani, zajadamy się zupą rybną i innymi smakołykami

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
– Przewóz uczestników na miejsce startu spływu.
– Miejsce w kajaku lub na tratwie.
– Posiłek, atrakcje i udział w zabawach podczas Radzimia 2017 (wszyscy uczestnicy spływu biesiadnego po zatrzymaniu się w Radzimiu zgłaszają się do punktu informacyjnego, gdzie otrzymają kupony na ciasto, kawę i inne smakołyki).
– Posiłek po zakończonym spływie, udział Biesiadzie Rybnej i ognisku.

ZGŁOSZENIA:
Osoby zainteresowane udziałem w spływie proszone są o przesyłanie imiennych zgłoszeń mailowo na adres: przystankowale@o2.pl do godziny 16:00 w piątek, 12 maja 2017 roku. W wiadomości proszę podać:
– imię i nazwisko uczestnika
– wiek uczestnika
– czy uczestnik chce płynąć tratwą czy kajakiem

OPŁATY:
– Odpłatność za udział w spływie wynosi: osoby dorosłe – 20,00 zł, dzieci do 12 roku życia 10,00 zł. Dodatkowo każdy z uczestników uiszcza gotówką w autokarze kwotę 6zł/os. będącą odpłatnością za udział w wydarzeniu Radzim 2017.
– Koszty uczestnictwa w spływie uczestnicy pokrywają przed jego rozpoczęciem przelewem, na konto: 53 2030 0045 1110 0000 0424 7460 (Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga, ul. Mickiewicza 4, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.).
– Dokonujący wpłaty za spływ po godzinie 12:00 w piątek 12.05.2017 r. proszeni są o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu na spływ lub przesłanie potwierdzenia na wskazany wyżej adres mailowy (przystankowale@o2.pl) do godziny 7:00 w sobotę 13.05.2017 r.