Walne Zebranie Członków OSW APLAGA

Zarząd Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które rozpocznie się 28 września 2022 roku o godzinie 18:00 w nowej siedzibie stowarzyszenia ul. Rynek 16 w Obornikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSW Aplaga.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie Porządku obrad i głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2021.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania finansowego za rok 2021.
 8. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 9. Relacja Zarządu z prac zaplanowanych na rok 2022.
 10. Wolne wnioski. Dyskusja.
 11. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSW Aplaga.

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i prosimy o punktualne przybycie.

Z wodniackimi pozdrowieniami, Zarząd OSW Aplaga