Statut

STATUT
Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

Par. 1.

 1. Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu obornickiego i województwa wielkopolskiego.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Oborniki.
 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i charakterze działania – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Par.2.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

Par. 3.

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się emblematami i barwami, niezastrzeżonymi dla innych podmiotów, zatwierdzonymi przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może używać oznak, symboli, legitymacji i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stowarzyszenie może ustanawiać i nadawać swoje wyróżnienia, odznaczenia i nagrody.

 Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

Par. 4.

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest popularyzacja turystyki, rekreacji i sportów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu obornickiego.

Par. 5.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. zainicjowanie i wspieranie budowy przystani wodnej, służącej zapewnieniu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pełniącej rolę ogólnodostępnej mariny i ośrodka rekreacyjnego dla mieszkańców regionu,
  2. prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji, modelarstwa, szkutnictwa oraz bezpieczeństwa na wodzie, a także szkolenia kajakowego, wioślarskiego, żeglarskiego, motorowodnego, nurkowego, ratownictwa wodnego oraz kształcenia instruktorów specjalności wodnych,
  3. tworzenie i prowadzenie zespołów oraz klubów wodniackich – żeglarskich i motorowodnych,
  4. organizowanie imprez i spotkań o charakterze związanym ze statutem działalności Stowarzyszenia,
  5. udział członków Stowarzyszenia w spotkaniach, zlotach, konferencjach oraz uroczystościach i imprezach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, zgodnym z celami Stowarzyszenia,
  6. współpracę ze środowiskiem wodniackim regionu i województwa,
  7. współpracę z pokrewnymi organizacjami i instytucjami działającymi w kraju i za granicą,
  8. promowanie misji Stowarzyszenia poprzez organizowanie konferencji i seminariów, a także wydawanie publikacji temu poświęconych,
  9. wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu jak najszersze udostępnienie Warty z jej dopływami oraz okolicznych akwenów dla celów uprawiania sportów wodnych, turystyki i rekreacji,
  10. ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego regionu,
  11. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z § 7, oraz korzystanie z wszelkich form wsparcia finansowego, w celu uzyskania środków na działalność statutową,
  12. prowadzenie działalności wydawniczej,
  13. działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

 Par. 6.

 1. Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi przy współdziałaniu z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją rządową i samorządem terytorialnym.
 2. Wsparcie i uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia może być udziałem każdej osoby fizycznej lub prawnej, której bliskie są wartości działalności Stowarzyszenia.

 Par. 7.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
  1. 331 – produkcja statków i łodzi
  2. 3092Z – produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
  3. 3230Z – produkcja sprzętu sportowego
  4. 3315Z – naprawa i konserwacja statków i łodzi
  5. 3319Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
  6. 4291Z – roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
  7. 4719Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  8. 4778Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  9. 4791Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  10. 50 – transport wodny
  11. 55 – zakwaterowanie
  12. 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  13. 13.Z – wydawanie gazet
  14. 14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  15. 19.Z – pozostała działalność wydawnicza
  16. 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  17. 1 – reklama
  18. 12 – działalność związana z reprezentowaniem mediów
  19. 2 – wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
  20. 34.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
  21. 35.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
  22. 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie klasyfikowane
  23. 12.Z – działalność organizatorów turystyki
  24. 9 – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  25. 51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  26. 59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  27. 19.Z – pozostała działalność związana ze sportem
  28. 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia

Par. 8.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych
 3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które pisemnie zadeklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i potwierdzą w tej formie posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadanie pełni praw obywatelskich.
 4. Cudzoziemcy, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia na warunkach jak w § 9.

Par. 9.

 1. O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
 2. Od odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego przysługuje, w terminie 14 dni od doręczenia odmowy, odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania, w tym przedmiocie jest ostateczna.

Par. 10.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo:
  1. czynnego i biernego uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,
  4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  1. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich.

Par. 11.

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek wykluczenia członka lub skreślenia z listy członków.
 2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych dokonuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
  1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
  2. śmierci członka.
 3. Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje uchwałą Zarząd w przypadkach:
  1. prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
  2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu.
 4. Od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie jednego miesiąca od doręczenia uchwały o wyłączeniu lub skreśleniu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Par. 12.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która po złożeniu pisemnej deklaracji zostanie przyjęta do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Par. 13.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe zostaje przyznane przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Par. 14.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, jednak mogą uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
 2. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia oraz wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
 3. Utrata członkostwa przez członków wspierających następuje na takich samych zasadach jak w przypadku utraty członkostwa zwykłego określonych w § 11 niniejszego statutu.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

Par. 15.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Par. 16.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę osób w drugim terminie.

Par. 17.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. wysłuchiwanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,
  2. przyjmowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ,
  3. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  5. uchwalanie liczby członków Zarządu,
  6. wybór Zarządu, w tym Prezesa,
  7. wybór Komisji Rewizyjnej,
  8. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie wniosków i odwołań od decyzji Zarządu,
  10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  13. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku.
 3. Wybory do władz określone w punkcie 2f i 2g odbywają się w trybie zwyczajnym co 4 lata. Wyborów uzupełniających może dokonać każde Walne Zebranie.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu, z proponowanym porządkiem obrad, nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. Zawiadomienie musi zostać przekazane w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) i musi być skuteczne.

Par. 18.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Zawiadomienie o dacie oraz porządku obrad musi zostać przekazane wszystkim członkom Stowarzyszenia w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) najpóźniej na pięć dni przed wyznaczonym terminem.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Par. 19.

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym chyba, że Walne Zabranie postanowi inaczej.

Par. 20.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób w tym Prezesa Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 4. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 5. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie mogą być składane przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 6. Funkcje kierownika zakładu pracy (pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu uprawniony przez Walne Zebranie.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 8. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania.

Par. 21.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizowanie uchwał Walnych Zebrań,
 2. przygotowywanie wieloletnich programów działania i założeń budżetowych do uchwalenia na Walnym Zebraniu,
 3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem w ramach zarządu zwykłego,
 4. przygotowywanie preliminarzy budżetowych i rocznych bilansów Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających,
 6. podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykreśleniu członków,
 7. kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie programów działania na rok kalendarzowy,
 9. uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia,
 10. zwoływanie Walnych Zebrań.
 11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Par. 22.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia wybieranym w liczbie 3 do 5 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w sytuacji jego/ ich bezczynności,
  5. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu.
  7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeśli zostaną podjęte zwykłą większością głosów wszystkich członków Komisji.

Rozdział V Majątek i Fundusze

Par. 23.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. środki finansowe uzyskane z Unii Europejskiej,
  3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiącej własność Stowarzyszenia lub będących w jego użytkowaniu,
  4. dotacje, darowizny, zapisy, spadki i subwencje oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
  5. odsetki bankowe,
  6. wpłaty z działalności statutowej,
  7. dochody z ofiarności publicznej,
  8. dochody z działalności gospodarczej,
  9. inne wpływy i dochody.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Par. 24.

Uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Par. 25.

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zebranie kwalifikowaną większością 3/4 głosy, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.

Par. 26.

Uchwalenie zmian Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie pod warunkiem umieszczenia stosownego zapisu w porządku obrad Walnego Zebrania stosownie do §17 pkt4.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie zapisy Ustawy z dnia 07.04.1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 01.79.856 z późniejszymi zmianami.

Dodaj komentarz