Uwaga! Regulamin Wyścigu Tratew

Wyścig tratew podczas Wianków obornickich 2016
REGULAMIN WYŚCIGU TRATEW KAJAKOWYCH

WYŚCIG TRATEW KAJAKOWYCH organizowany jest dla uświetnienia obchodów DNI OBORNIK oraz towarzyszących im WIANKÓW OBORNICKICH. Celem Wyścigu jest propagowanie aktywnych form wypoczynku na wodzie.
W poniższych postanowieniach regulaminu Wyścig Kajakowych Tratew określany jest jako „WKT”.

Organizatorem WKT jest Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „APLAGA”, a koordynatorem wyznaczona przez komitet organizacyjny :
Rafał Kowalczuk Tel 503754656 e.mail przystankowale@o2.pl

I. TERMIN, LOKALIZACJA, TRASA WKT
1. Wyścig odbędzie się 25 czerwca 2016
2. Miejsce przeprowadzenia WKT to rzeka Warta na odcinku między:
a. START: Stary Port (na wysokości toru motocrossowego)
b. META: linia prostopadła do rzeki na wysokości budynku LOK
3. Odprawa osad nastąpi o godz 20.30 w Starym Porcie
4. Osady docierają do Starego Portu w Obornikach samodzielnie lub poprzez transport organizatora (wyjazd busów o 20,15 z LOK Oborniki ); przy zgłoszeniach prosimy o deklarację skorzystania z Naszego transportu)

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Wszyscy dopuszczeni do udziału w WKT uczestnicy muszą bezwzględnie:
1. Stosować się do punktów regulaminu oraz poleceń służb bezpieczeństwa (WOPR)
2. Zejść na wodę wyłącznie w prawidłowo założonych kamizelkach asekuracyjnych.
Osady:
3. Osada składa się z czterech wioślarzy.
4. Osadę reprezentuje kapitan (członek osady).
5. Możliwe jest udekorowanie tratwy, poprzez zastosowanie wyróżniających się strojów uczestników, proporce/ bandery lub inne uzgodnione z koordynatorem WKT

Zgłoszenia:
6. Zgłoszenie osady następuje poprzez adres mailowy lub telefoniczny (SMS) do koordynatora wyścig : przystankowale@o2.p Tel 503754656 Rafał Kowalczuk
7. W wyścigu biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
8. Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
9. Do WKT będą dopuszczone wyłącznie osoby trzeźwe; Organizator ma prawo wykluczyć z WKT osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

III. WYPOSAŻENIE I SPRZĘT NIEZBĘDNY DO UDZIAŁU W WKT
1. Niezbędny sprzęt i wyposażenie dostarcza organizator .
2. Na ww. sprzęt składają się:
a. tratwa: konstrukcja drewniana posadowiona na dwóch kajakach
b. pagaje: 4 szt.
c. kamizelki asekuracyjne: 4 szt.
3. Za powierzony sprzęt odpowiada kapitan osady.
4. Udział w WKT możliwy jest wyłącznie z wykorzystaniem sprzętu dostarczonego przez Organizatora.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Wyścigu Kajakowego Tratew.
2. Stosowanie się do zaleceń organizatora dotyczących zachowania bezpieczeństwa na wodzie i korzystania z kamizelki asekuracyjnej.
3. W czasie trwania wyścigu stosowanie się do zaleceń służb ratowniczych WOPR.
4. Uczestnictwo w wyścigu wyłącznie w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i środków odurzających.
5. Przestrzeganie zasad Fair Play podczas wyścigu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień regulaminu i ich modyfikacji w odpowiedzi na bieżące potrzeby.
2. Uczestnicy biorą udział w wyścigach na własną odpowiedzialność.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników podczas wyścigu
4. Organizatorzy mają prawo wykluczyć uczestnika z wyścigu w przypadku łamania zasad niniejszego regulaminu, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
5. Organizatorzy gwarantują sobie prawo przerwania wyścigu w sytuacjach ewidentnie zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.
6. Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki.