WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Dnia 25 listopada br. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia na którym zgodnie z postanowieniami statutu odbyły się również  wybory władz. Wiceprezes stowarzyszenia kol. Grażyna Urbaniak przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za lata od 2019 do 2023. Jedno i drugie sprawozdanie zostało przyjęte przez zgromadzonych a tym samym ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna otrzymali absolutorium. Wybrano nowe władze stowarzyszenia na lata od 2023 do 2027. W skład Zarządu weszli:

– Robert Filipiak – prezes

– Grażyna Urbaniak – wiceprezes

– Krzysztof Dymek – skarbnik

– Agnieszka Sypniewska – sekretarz

– Tomasz Rojna – członek zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

– Hanna Garstecka – przewodnicząca

– Marek Brudnicki – członek

– Łukasz Wierzbiński – członek

– Rafał Kowalczuk – członek

Nowy Zarząd przedstawił plan działania stowarzyszenia na najbliższy 2024 rok. Przedstawiony plan został zaakceptowany przez zebranie. Złożono również podziękowania za wkład pracy w działalność stowarzyszenia osobom odchodzącym z władz stowarzyszenia; Iwonie Spychale dotychczasowemu sekretarzowi oraz Markowi Tomaszewskiemu dotychczasowemu członkowi Komisji Rewizyjnej.

Tradycyjnie ostatnim punktem zebrania była dyskusja poświęcona sprawom bieżącym i najbliższym zadaniom. Kol. Rafał Kowalczuk przedstawił kolejne uzgodnienia dokonane z projektantem mariny.

Na tym zebranie zakończono.