WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW. ZAPROSZENIE

Szanowni Członkowie Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego Aplaga,

uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które rozpocznie się 25 listopada 2023 roku (w sobotę) o godzinie 12:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Rynek 16 w Obornikach. Drugi termin Walnego Zebrania Członków zaplanowano także w biurze stowarzyszenia na 25 listopada 2023 na godzinę 12:15. Poniżej przekazujemy proponowany porządek obrad zebrania.

Z wodniackimi pozdrowieniami Zarząd OSW Aplaga

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania OSW APLAGA w dniu 25.11.2023r.

 1. Powitanie uczestników oraz otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną na podstawie listy obecności zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie porządku obrad i regulaminu obrad.
 6. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad i regulaminu obrad.
 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu OSW Aplaga z działalności minionej kadencji.
 2. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi OSW Aplaga.
 3. Głosowanie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu OSW Aplaga
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi OSW Aplaga.
 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej OSW Aplaga z działalności minionej kadencji.
 5. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej OSW Aplaga.
 6. Przedstawienie przez Zarząd programu działania OSW Aplaga na 2024 rok, pod dyskusję.
 7. Dyskusja
 8. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu działania OSW Aplaga na 2024 rok.
 1. Głosowanie formy zgłaszania kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu, do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSW Aplaga.
 2. Głosowanie formy wyborów członków organów OSW Aplaga.
 3. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Prezesa OSW Aplaga zgodnie z przegłosowaną procedurą.
 4. wybór nowego składu Komisji Skrutacyjnej do wyborów Prezesa Zarządu OSW Aplaga.
 5. Wybory Prezesa Zarządu OSW Aplaga.
 6. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Zarządu OSW Aplaga zgodnie z przegłosowaną procedurą.
 7. wybór nowego składu Komisji Skrutacyjnej do wyborów składu Zarządu OSW Aplaga.
 8. Wybory Zarządu OSW Aplaga.
 9. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej OSW Aplaga zgodnie z przegłosowaną procedurą.
 10. wybór nowego składu Komisji Skrutacyjnej do wyborów składu Komisji Rewizyjnej OSW Aplaga.
 11. Wybory Komisji Rewizyjnej OSW Aplaga.
 12. Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu OSW Aplaga.
 13. Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Zarządu OSW Aplaga.
 14. Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej OSW Aplaga.
 15. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 16. Prezentacja składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSW Aplaga.
 17. Wystąpienie Prezesa Zarządu OSW Aplaga.
 1. Przedstawienie kandydatów do nadania tytułu członka honorowego osobom, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Głosowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego.
 1. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie wraz z ich uzasadnieniem.
 2. Głosowanie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia w zakresie:
 • w par. 8 zmienia się pkt 3:

„Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które:

 1. przedstawią rekomendację dwóch osób z minimum 2 letnim członkostwem w stowarzyszeniu lub wykażą minimum roczne zaangażowanie wolontariackie w działalność Stowarzyszenia
 2. pisemnie zadeklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 3. potwierdzą pisemnie posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadanie pełni praw obywatelskich”
 • w par. 8 dodaje się pkt 5:

„Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne a także małoletni poniżej 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych. Członkowie wspierający biorą udział w walnych zebraniach członków bez możliwości głosowania oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.”

 1. Wnioski, sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.