Regularne spływy kajakowo – tratwiane

Wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny zachęcamy do uczestnictwa w spływach kajakowo – tratwianych, organizowanych w kolejne niedziele sierpnia, tj. w terminach: 09.08.2015 r., 16.08.2015 r. i 23.08.2015 r., 

Zainteresowani proszeni są o przesyłanie imiennych zgłoszeń mailowo na adres aplaga@wp.eu, koniecznie ze wskazaniem terminu spływu i wyboru: tratwa czy kajak oraz o uregulowanie wpisowego w wysokości i na konto podane niżej. Potwierdzenie zobowiązania się do przestrzegania poniższego regulaminu własnoręcznym podpisem na liście obecności realizowane będzie w trakcie odprawy wstępnej.

REGULAMIN SPŁYWU

 • Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu, wskazanego podczas odprawy wstępnej. W skład kierownictwa spływu wchodzi komandor spływu. 
 • Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat. Komandor spływu wyznacza pilota początkowego i końcowego; decyzje komandora dotyczące bezpieczeństwa podczas spływu są bezdyskusyjne. Komandor spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala mu na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.  
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 • Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej, zapewnionej przez organizatora.
 • Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości i umiejętności.
 • Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego, a ewentualnie stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie zgłosić kierownictwu spływu.
 • W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 • Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 • W trakcie spływu obowiązuje zakaz kąpieli.
 • Każdy uczestnik spływu powinien posiadać ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
 • Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 • Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego przez siebie sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 • Organizator wyznacza komandora spływu.
 • Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu wpłatą na konto wskazane poniżej. Dokonujący wpłaty za spływ po godzinie 12:00 w ostatni piątek przed dniem spływu proszeni są o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu na spływ lub przesłanie potwierdzenia na wskazany wyżej adres mailowy do godziny 19:00 w sobotę poprzedzającą dzień spływu.
 • Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
 • O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.

 

PLAN SPŁYWU:

Niedziela, 09.08.2015 r., 16.08.2015 r. i 23.08.2015 r.

0900 – zbiórka uczestników na Rynku obornickim – odprawa wstępna

0915 – wyjazd na miejsce wodowania do Czerwonaka (Akwenmarina)

1000 – odprawa przed-spływowa

1020 – wypłynięcie w kierunku Obornik (29km)

1330 – przystanek na Bindudze w Mściszewie

1400 – kontynuacja spływu z Bindugi

1700 – meta spływu na 206 km Warty – lewy brzeg za małym mostem – przystań OSW Aplaga

1700 – 1900 ognisko pożegnalne

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

 • Przewóz uczestników na miejsce startu spływu dla pierwszych 24 osób
 • Miejsce w kajaku lub na tratwie
 • Ubezpieczenie NNW

 

OPŁATY:

Osoby dorosłe – 30,00 zł, dzieci – 15,00 zł.

Wpłaty na konto:

97 1020 4128 0000 1902 0090 2908