Wyścig Trzech Mostów

Zgodnie z wieloletnią tradycją jednym z elementów Obornickich Wianków jest Kajakowy Wyścig Trzech Mostów. Pierwsze wyścigi odbywały się już w latach 60-tych poprzedniego stulecia. Konkurencja z taką tradycją powinna odbyć się i w tym roku, wobec czego zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej rywalizacji.

 

Regulamin KAJAKOWEGO WYŚCIGU TRZECH MOSTÓW

 

Wyścigi TRZECH MOSTÓW organizowane są dla uświetnienia obchodów Dni Obornik i towarzyszących im Wianków i określane są w poniższych postanowieniach regulaminu jako wyścigi.

Wyścigi odbędą się dnia 27 czerwca 2015 roku, a godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów podane będą w harmonogramie imprezy WIANKI 2015. Przewidziane są:

 • wyścig osad młodzieżowych z Uczniowskiego Klubu Sportowego (dalej: U.K.S.)
 • wyścig uczestników z wolnego naboru, tzw. „otwarty”

I.        TRASA WYŚCIGU

 1. Odcinek rzeki Warty na terenie miasta Obornik, wyznaczony trzema mostami – tzw. małym (ul. Armii Poznań), drogowym (ul. Mostowa) i kolejowym.
 2. Start poniżej (uwzględniając bieg rzeki) małego mostu pod prąd w miejscu wskazanym przez organizatora w formie podanej w trakcie odprawy osad.
 3. Meta to linia teoretyczna prostopadła do nurtu rzeki wyznaczona przez organizatorów na wysokości ruin klasztoru Franciszkanów w Obornikach.

II.        WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenie swojego uczestnictwa według zasad opisanych w punkcie III.
 2. Stosowanie się do punktów regulaminu oraz wskazań służb ratowniczych (WOPR).
 3. Minimalny wiek uczestnika to 10 lat. Osoby niepełnoletnie (do osiemnastego roku życia włącznie) muszą przedstawić na odprawie osad pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w wyścigu (załącznik nr 2).

III.        ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 20:00 dnia 25 czerwca 2015 r.
 2. Osady młodzieżowe z U.K.S. zgłasza opiekun tej grupy przedkładając stosowną listę.
 3. Osady uczestników biegu tzw. „otwartego” zgłaszają uczestnictwo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aplaga@wp.eu, podając w treści zgłoszenia imiona i nazwiska członków osady. W przypadku zgłoszeń grupowych należy wskazać poszczególne osady, w przeciwnym wypadku przydział osób do kajaków zostanie zrealizowany losowo.
 4. Ilość uczestników (osad) w każdym wyścigu jest ograniczona.
 5. W wyścigach kajakowych biorą udział tylko osady dwuosobowe (należy to uwzględnić przy zgłaszaniu).

IV.        KAJAKI BIORĄCE UDZIAŁ W WYŚCIGACH

Kajaki dwuosobowe, jednakowe (dające równe szanse osadom) z wyposażeniem (dwa wiosła, dwie kamizelki ratunkowe) zapewnia organizator.

V.        PRZEBIEG WYŚCIGU

 1. Odprawa osad na ulicy Gołaszyńskiej w namiocie organizatorów dn. 27 czerwca b.r.
 2. Godzina rozpoczęcia odprawy zostanie podana najpóźniej dnia 26 czerwca b.r. za pośrednictwem strony POPŁYŃMY na Facebook lub na stronie aplaga.pl
 3. Odprawa obejmie:
  1. Weryfikację uczestników wyścigów – sprawdzenie zezwoleń rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich oraz podpisanie deklaracji uczestnika (załącznik nr 1).
  2. Dokładne omówienie trasy wyścigu oraz zasad startowania.
  3. Losowanie kajaków.
 4. Zgłoszenie się osad na miejsce startu nie później niż 30 minut przed startem.
 5. Start wg. zasad omówionych na odprawie osad.
 6. Z prądem i pod prąd płyniemy w nurcie rzeki (nie wykorzystujemy tzw. cofki).
 7. Zwrot na boi zakotwiczonej w pobliżu mostu kolejowego (boję opływamy prawą burtą).
 8. Po przepłynięciu linii mety wskazanej w punkcie I.3. przepłynięcie dalej za linię startu do punktu cumowania wskazanego na odprawie osad i zaopiekowanie się kajakami z wyposażeniem.

VI.        OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie wyścigów.
 2. Stosowanie się do zaleceń organizatora dotyczących zachowania bezpieczeństwa na wodzie i korzystania z kamizelki asekuracyjnej.
 3. W czasie trwania wyścigu stosowanie się do zaleceń służb ratowniczych W.O.P.R.
 4. Uczestniczenie w wyścigu tylko w stanie niewskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

VII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień regulaminu i ich modyfikacji w odpowiedzi na bieżące potrzeby.
 2. Uczestnicy biorą udział w wyścigach na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub uprawnione do opieki osoby pełnoletnie.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników.
 4. Uczestnicy wyścigu ponoszą materialną odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
 5. Organizatorzy mają prawo wykluczyć uczestnika z wyścigu w przypadku łamania zasad niniejszego regulaminu.
 6. Organizatorzy gwarantują sobie prawo przerwania wyścigu w sytuacjach ewidentnie zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników.
 7. Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki a dla zwycięzców nagrody.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnika Kajakowego Wyścigu Trzech Mostów.
 2. Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział niepełnoletniego w wyścigu wraz z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem.