Wiankowy Wyścig Kajakowych Tratew

Tradycyjnym już punktem programu obornickich Wianków stał się Wyścig Kajakowych Tratew. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem odsyłamy do regulaminu:

 

REGULAMIN WYŚCIGU KAJAKOWYCH TRATEW

 WYŚCIG KAJAKOWYCH TRATEW organizowany jest dla uświetnienia obchodów DNI OBORNIK oraz towarzyszących im WIANKÓW OBORNICKICH. Celem Wyścigu jest propagowanie aktywnych form wypoczynku na wodzie.

W poniższych postanowieniach regulaminu Wyścig Kajakowych Tratew określany jest jako „WKT”.

 Organizatorem WKT jest Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „APLAGA”, a koordynatorem wyznaczona przez komitet organizacyjny osoba.

 

I. TERMIN, LOKALIZACJA, TRASA WKT

 1. Wyścig odbędzie się 27 czerwca 2015 w godzinach późno popołudniowych zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Planie Wianków obornickich 2015
 2. Miejsce przeprowadzenia WKT to rzeka Warta na odcinku między:
  1. START: Stary Port (na wysokości toru motocrossowego) w Obornikach
  2. META: linia prostopadła do rzeki na wysokości ruin klasztoru Franciszkanów w Obornikach
 3. Odprawa osad nastąpi w terminie i miejscu podanym do wiadomości poprzez stronę www.aplaga.pl

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Wszyscy dopuszczeni do udziału w WKT uczestnicy muszą bezwzględnie:

 1. Stosować się do punktów regulaminu oraz poleceń służb bezpieczeństwa (WOPR)
 2. Zejść na wodę wyłącznie w prawidłowo założonych kamizelkach asekuracyjnych.

Osady:

 1. Osada składa się z czterech wioślarzy.
 2. Osadę reprezentuje kapitan (członek osady).
 3. Możliwe jest udekorowanie tratwy, poprzez zastosowanie wyróżniających się strojów uczestników, proporce/ bandery lub inne uzgodnione z koordynatorem WKT

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenie osady następuje poprzez wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej na adres mailowy koordynatora wyścigu pogkowal@o2.pl tel. 503754656
 2. W wyścigu biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
 4. Do WKT będą dopuszczone wyłącznie osoby trzeźwe; Organizator ma prawo wykluczyć z WKT osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 

III. WYPOSAŻENIE I SPRZĘT NIEZBĘDNY DO UDZIAŁU W WKT

 1. Niezbędny sprzęt i wyposażenie dostarcza organizator .
 2. Na ww. sprzęt składają się:
  1. tratwa: konstrukcja drewniana posadowiona na dwóch kajakach
  2. pagaje: 4 szt.
  3. kamizelki asekuracyjne: 4 szt.
 3. Za powierzony sprzęt odpowiada kapitan osady.
 4. Udział w WKT możliwy jest wyłącznie z wykorzystaniem sprzętu dostarczonego przez Organizatora.

 

 IV. PRZEBIEG WKT

 1. Miejsce i czas odprawy zostanie podany najpóźniej dnia 26 czerwca br. na stronie aplaga.pl.
 2. Wskazane jest, aby w odprawie uczestniczyły całe zgłoszone osady. W innym przypadku obecny musi być co najmniej kapitan osady.
 3. Odprawa obejmie:
  1. weryfikację zgłoszonych uczestników, sprawdzenie: dowodów wpłaty wpisowego, oświadczeń o stanie zdrowia, podpisanie deklaracji uczestnictwa i zapoznania się z Regulaminem WKT.
  2. dokładne omówienie trasy wyścigu oraz zasad startowych
  3. losowanie tratew
 4. Zgłoszenie się osad na miejsce startu nie później niż 15 minut przed startem.
 5. Transport do Starego Portu realizowany jest we własnym zakresie
 6. Start nastąpi w Starym Porcie (patrz mapka) wg zasad omówionych na odprawie.
 7. Po przekroczeniu linii mety (linia prostopadła do nurtu rzeki na wysokości ruin klasztoru Franciszkanów) przepłynięcie za mały most na lewy brzeg Warty na teren przystani OSW APLAGA, w miejscu przyszłej mariny.
 8. Odbiór nagród i upominków nastąpi po zakończeniu wyścigu przy „mostku kapitańskim” przy ul. Gołaszyńskiej.

 

 V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Wyścigu Kajakowego Tratew.
 2. Stosowanie się do zaleceń organizatora dotyczących zachowania bezpieczeństwa na wodzie i korzystania z kamizelki asekuracyjnej.
 3. W czasie trwania wyścigu stosowanie się do zaleceń służb ratowniczych WOPR.
 4. Uczestnictwo w wyścigu wyłącznie w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i środków odurzających.
 5. Przestrzeganie zasad Fair Play podczas wyścigu.

 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień regulaminu i ich modyfikacji w odpowiedzi na bieżące potrzeby.
 2. Uczestnicy biorą udział w wyścigach na własną odpowiedzialność.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników podczas wyścigu.
 4. Organizatorzy mają prawo wykluczyć uczestnika z wyścigu w przypadku łamania zasad niniejszego regulaminu.
 5. Organizatorzy gwarantują sobie prawo przerwania wyścigu w sytuacjach ewidentnie zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.

 

 
 

Załączniki:

WTK-oswiadczenie_zgloszenie